ปุ๋ยอินทรีย์ผง

ขนาด 25 กิโลกรัม
สูตรปรับปรุงดิน

– ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก

– ผสมดินเพื่อปลูก(หมักดิน)

– ใส่ต้นไม้บริเวณโคนต้น

– เป็นส่วนผสมวัสดุเพาะกล้า

คุณสมบัติ

ปรับปรุงดินให้ดินสมบูรณ์มีธาตุอาหารของพืชเหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิด ป้องกันโรคในดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพิ่มปริมาณรากพืช ทำให้รากของพืชแข็งแรง และสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี พืชจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น

พืชไร่

ใช้ช่วงไถพรวน ก่อนปลูกในอัตราส่วน 150-200 กก./ไร่

สนามหญ้า

หว่าน 1-2 กำมือ/ตารางเมตร ขณะเตรียมดินลำไย และผลไม้

เมื่อติดผลอ่อน

ใช้ปุ๋ยผงลำไย อัตรา 2-5 ส่วนกับปุ๋ย 15-15-15 ต่อ 1 ส่วน ผสมเคล้ากัน หว่านรอบๆทรงพุ่ม 2-5 ต่อตัน ตามขนาดทรงพุ่ม

เพาะกล้าพืชผักและไม้ดอก

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผง 1 ส่วน ผสมกับขุ่ยมะพร้าว หรือขี้เถ้าแกลบ 1-2 ส่วน เคล้าเข้าเนื้อกัน ใช้เพาะกล้า

ไม้ผล

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผง 2-5 ส่วน ผสมกับปุ๋ยเคมี 15-15-15 ต่อ 1 ส่วน เคล้าให้เข้าเนื้อกัน ใช้หว่านในทรงพุ่ม

หลังตัดแต่งกิ่ง

ใช้ปุ๋ยผงลำไย อัตราส่วน 2-5 ส่วน กับปุ๋ย 46-0-0 ต่อ 1 ส่วน ผสมเคล้ากันหว่านรอบๆ ทรงพุ่ม 2-5 กก. ต่อต้นตามขนาดทรงพุ่ม

ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด

ขนาด 25 กิโลกรัม
สูตรปรับปรุงดิน – หว่าน

– ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก

– ใส่ต้นไม้บริเวณโคนต้น

– ง่ายต่อการหว่าน

คุณสมบัติ

ง่ายต่อหว่านแก่พืช ปรับปรุงดินและทำให้ดินสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารของพืช ป้องกันโรคในดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รากพืชแข็งแรงและดูดซับธาตุอาหารได้ดี เหมาะกับการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เช่น ข้าว

ไม้กระถาง

ใช้ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ วางบนผิวดิน แล้วรดน้ำให้ชุ่ม (กระถางขนาด 8 นิ้ว)

นาข้าว

ใช้ปุ๋ยปันเม็ดผสมปุ๋ย 46-0-0 เคล้ากัน 1 ต่อ 1 ส่วน และหว่าน 25-30 กก./ไร่ หลังจากปักดำ หรือ ข้าวนา หว่านงอก 10-14 วัน และเมื่อข้าวอายุ 45 วัน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดผสมปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตราส่วน 1:1 หว่าน 25-30 กก./ไร่

ผักพืชไร่และไม้ดอก

หว่านปุ๋ยปั้นเม็ด 7 วัน ก่อนปลูก อัตราส่วน 100-200 กก./ไร่

ไม้ผล

ใช้หว่าน 1-5 กก. ต่อต้น รอบๆโคนต้น ตามอายุของผลไม้

สารอินทรีย์สกัดชนิดน้ำเข้มข้น

ขนาด 1000 ซีซี
สูตรดอก ใบและผล

– ใช้ฉีดพ่น

– บำรุงต้นไม้ได้ทุกช่วงวัย

– ใส่ต้นไม้บริเวณโคนต้น

– อาหารเสริมของพืช

คุณสมบัติ

เป็นอาหารทางใบ มีกรดอะมิโน (Amino acids)สูง (สารโปรตีน) ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของพืชและทำให้พืชแข็งแรง ออกดอกออกผลได้ดี ฉีดได้ทุก 7-15 วัน เหมาะกับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับพืชกลุ่ม ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ

พืชไร่

ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ฯลฯ ใช้ในอัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 10-15 วัน

พืชผัก

พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ฯลฯ ใช้ในอัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 7-10 วัน

ไม้ผล

ลำไย ชมพู่ มะละกอ สับปะรด ฯลฯ ใช้ในอัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

ไม้ดอกไม้ประดับ

กล้วยไม้ กุหลาบ หน้าวัว ฯลฯ ใช้ในอัตราส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน