ช่างวร

“ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตราพญานาคพ่นน้ำ 300กก./ไร่ ได้ผลผลิต 25 ตัน/ไร่ อ้อยหวาน 12 C.C.S. ได้กำไรจากการขายอ้อย มากกว่า 250,000 บาท ในปีแรกทันที”